Company trade

g. Grodno, st. Suvorova 13
+375 (152) 69-72-80

g. Grodno, st. Myasnitskaya 25
+375 (152) 45-50-40

Grodno, st. Tavlaya 46B
+375 (152) 640049

g. Minsk st. Logoisk tract 15/2
8-017-377-30-96

g. Lida, st. Leninsky, 7
8-0154-54-20-68

Skidel, st. Internacionalnaya 39
47-53-71
+375 (152) 47-53-71